Regulamin

 

Regulamin korzystania z usług serwisu www.sempergo.pl

Ilekroć w Regulaminie serwisu www.sempergo.pl mowa o:

  1. Regulaminie – oznacza to regulamin serwisu sempergo.pl
  2. Użytkownikach – oznacza to osoby fizyczne, prawne oraz osoby nieposiadające osobowości prawnej, które w sposób dobrowolny chcąc zawrzeć umowę kupna sprzedaży na odległość dot. zakupu kursów lub publikacji.
  3. Firma- oznacza firmę SEMPERGO Rafał Foss; z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 51/57; NIP: 586-178-33-31; REGON: 220960310.
  4. Teren RP- teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną – sprzedaż kursów oraz publikacji przez Firmę.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie określają Ogólne Warunki Umowy (OWU)

Niniejszy Regulamin stosuje się do stron internetowych Firmy w stosunku co do których w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie była świadczona Usługa Płatna.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, pobranie lub zapis na nośniku w każdym czasie.

Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczanie jakichkolwiek Praw Konsumenta przy sługujących mu z mocy ustaw. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisu obowiązującego prawa.

Warunki korzystania z serwisu:

  1. W przypadkach wymaganych rejestracja przez użytkownika konta z podaniem Imienia, Nazwiska, adresu mailowego, adresu do korespondencji, a w przypadkach wyrażenia chęci otrzymania faktury za zakup usług z serwisu należy wskazać numer Pełną Nazwę Przedsiębiorstwa, numer NIP.
  2. Dokonanie opłat związanych z zawarcie umowy, korzystając z usług strony przelewy24.pl lub dokonanie przelewu i przekazanie potwierdzenia przelewu na adres e-,ail rafal.foss@sempergo.pl.

Serwis www.semergro.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach:

  1. Niezbędnych do nawiązania umowy takich jak: Imię Nazwisko, Nazwa Przedsiębiorstwa, NIP numer telefonu, adres mailowy adres do korespondencji.
  2. Marketingowych własnych produktów i usług
  3. Badań jakości zadowolenia i satysfakcji klientów oraz analizy rynku w tym badań zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług Świadczonych w Serwisie.

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Właściciel serwisu www.sempergo.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług z uwagi na brak udostępnienia przez Użytkownika określonych danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy.

Firma uprawniona jest do udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Firma Sempergo nie udostępnia wbrew prawu jakikolwiek danych osobowych Użytkowników.

Usunięcie konta użytkownika z serwisu www.sempergo.pl nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych. W celu usunięcia trwałego danych osobowych należy skierować prośbę drogą  pisemną na adres mailowy rafal.foss@sempergo.pl.

Wszelkie zakłócenia w świadczeniu usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego faktu do Firmy Semprego Zgłoszenie reklamacyjne składa się pisemnie na adres firmy – 81-304 Gdynia, ul. Śląska 51/57 lub na adres mailowy: rafal.foss@sempergo.pl.

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

Firma Sempergo zastrzega sobie prawo zmiany  zapisów niniejszego Regulaminu, na które może wpłynąć zmiana technologii lub zmiana przepisów prawa objętych tym zakresem.

W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji umowy zawartej między Firmą Sempergo a Użytkownikiem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla siedziby Firmy.