Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności serwisu www.sempergo.pl

Postanowienia początkowe

Podstawowe pojęcia:

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa jest o:

  1. Polityce prywatności serwisu – oznacza to politykę prywatności i jej zasady podczas korzystania z serwisu sempergo.pl (określa przetwarzanie danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez użytkowników chcących skorzystać z usług w/w serwisu).
  2. Administratorze – oznacza Administratora danych osobowych z ramienia serwisu www.sempergo.pl.

Administratorem danych osobowych zawartych  w serwisie z ramienia firmy SEMPERGO Rafał Foss; z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 51/57; NIP: 586-178-33-31; REGON: 220960310; jest Rafał Foss, (adres e-mail do kontaktu: rafal.foss@sempergo.pl)

W celu uniknięcia sytuacji bezprawnego udostępnienia danych osobom nieupoważnionym firma SEMPERGO Rafał Foss wdrożyła procedury mające zabezpieczyć państwa dane osobowe. Pracownicy firmy SEMPERGO Rafał Foss  w tym celu monitorują ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi zarówno z prawem krajowym jak i wspólnotowym.

Udostępnione dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa obligują do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, a przede wszystkim w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami.

Administrator danych osobowych realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

a/ dobrowolne wprowadzone w formularzach

Administrator danych osobowych zbiera dane tylko w sposób dobrowolny wskazany przez użytkowników celem realizacji zawartej umowy między stronami.

Dane osobowe podane przez użytkownika przetwarzane są w celach wynikających z realizacji umowy zawartej między stronami.

Dane osobowe udostępnione przez użytkowników nie zostaną sprzedane bądź udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator zastrzega, iż w przypadkach określonych w prawie dane osobowe mogą zostać przekazane zgodnie z przepisami prawa uprawnionym instytucjom.

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo zmiany  polityki prywatności, na które może wpłynąć zmiana technologii lub zmiana przepisów prawa objętych tym zakresem.

Administrator przetwarza dane osobowe przez 5 lat. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.